Algemene voorwaarden

Alleen maar kleine lettertjes

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes (ook prijsafspraken via mail) en met Op Touw afgesloten overeenkomsten (digitaal of schriftelijk) en hebben betrekking op het leveren van diensten en producten.

 

2. Opdracht en overeenkomst

2.1 Op Touw verbindt zich aan een opdracht door middel van een schriftelijke of digitale bevestiging. 
2.2 Alle aanbiedingen van Op Touw zijn vrijblijvend en nooit als bindend te beschouwen. De opdrachtgever is na akkoord (schriftelijk/digitaal) met de offerte gebonden aan een samenwerking met Op Touw.
2.3 Wijzigingen in de opdracht en de overeenkomst zijn pas van kracht wanneer zij door de opdrachtgever zijn verzocht en door Op Touw zijn bevestigd. De eventuele daaruit voortvloeiende meer – of minder kosten zullen na schriftelijke/digitale goedkeuring worden doorberekend aan de opdrachtgever.
2.4 Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever, worden alle tot dan toe gemaakte kosten berekend en is de opdrachtgever verplicht te vergoeden. Deze kosten worden gefactureerd aan de opdrachtgever. 
2.5 Bij een opdracht die niet schriftelijk of digitaal is vastgelegd is Op Touw gerechtigd op basis van de werkelijk bestede uren en diensten de opdracht aan opdrachtgever door te belasten, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

3. Betaling

3.1 Voor het betalen van de facturen van Op Touw geldt een termijn van 30 dagen na factuurdatum.
3.2 Op Touw biedt de mogelijkheid om bepaalde facturen in termijnen te betalen. Opdrachtgever en Op Touw bevestigen dit schriftelijk of digitaal. 

3.3 Bij betalingsverzuim heeft Op Touw zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever daarvoor de wettelijke rente per maand vanaf de vervaldatum der factuur in rekening te brengen, vermeerderd met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.